منوی اصلی

    خدمات الکترونیک
    سامانه جامع مدیریت کارگاهها

    معاونت توسعه پژوهش و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد تا برای نخستین بار دوره فلوشیپ پژوهشي (Research Fellowship ) را در این دانشگاه برگزار نماید. این دوره به منظور توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و به گونه ای طراحي شده است تا امکان رشد قابلیت های پژوهشی فراگیران را به شیوه ای سیستماتیک و با رویکرد بین رشته ای طی یک دوره 30 جلسه ای (در دو سطح مقدماتی و پیشرفته) فراهم سازد. هدف از برگزاری اين دوره، بیان کاربردی مفاهیم مربوط به متدولوژی های پژوهش و آمار با رویکردی بالینی بوده تا فراگیران بر مهارت هایی  نظیر طراحی مطالعات مختلف علوم پزشکی، نگارش مقاله، طراحی پرسشنامه و ... تسلط پیدا نمایند و در یک فضای مبتنی بر آینده پژوهی، پروژه ای هدفمند را طراحی کنند.


    V5.1.0.0